Водещи публикации
h5-индекс е h-индексът за статии, публикувани през последните 5 пълни години. Това е най-високата стойност на h, където h на брой статии, публикувани в периода 2014–2018 г., имат най-малко по h позовавания.скриване
h5-медианата за дадена публикация е средният брой позовавания за статиите, които съставляват нейния h5-индекс.скриване
Публикацияh5-индексh5-медиана
1.Journal of Business Ethics98131
2.Computers & Education94135
3.American Journal of Public Health90124
4.Research Policy87128
5.Global Environmental Change85129
6.Health Affairs76107
7.Social Science & Medicine76102
8.New Media & Society70102
9.American Journal of Political Science69101
10.Procedia-Social and Behavioral Sciences6895
11.Progress in Human Geography66101
12.Academic Medicine65100
13.Food Policy6486
14.Journal of Educational Psychology6088
15.Energy Research & Social Science6080
16.Land Use Policy6077
17.Information, Communication & Society5997
18.American Sociological Review5989
19.Journal of Vocational Behavior5977
20.Government Information Quarterly58107
Датите и броят на позоваванията са приблизителни стойности, които се определят автоматично от компютърна програма.