Lora Georgieva
Lora Georgieva
Verified email at mu-varna.bg - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Mobility of health professionals: health systems, work conditions, patterns of health workers' mobility and implications for policy makers
F Tjadens, C Weilandt, J Eckert
Springer Science & Business Media, 2012
372012
Public health workforce capacity building
J Goodman, J Overall, T Tulchinsky
Paris: ASPHER, 2008
162008
Оценка потребности пожилых пациентов в медицинской и социальной помощи в период ремиссии
ДП Солодухина, ЛХ Георгиева
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, 36-38, 2011
13*2011
Changes in medical and social care needs with progression of age
L Georgieva
Varna Medical Forum 6, 455-460, 2017
62017
Професионалните подкрепящи грижи – дефицитен елемент в здравеопазването
Л Георгиева, К Лалева, Л Цветков
Варненски медицински форум 3 (пр.4), 121-125, 2014
52014
Development of public health education in Bulgaria
S Popova, L Georgieva, Y Koleva
Public Health Reviews 33 (1), 323-330, 2011
42011
Здравни потребности на лицата на възраст 65 и повече години след активно стационарно лечение. Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „доктор“
Л Георгиева
42009
Needs for professional caregivers in Bulgarian health care
K Laleva, L Georgieva, S Nikolova, L Tzvetkov
European Journal of Public Health 25 (suppl_3), 2015
32015
Потребность пожилых пациентов в медицинской и социальной помощи после выписки из стационара
ДП Солодухина, ЛХ Георгиева
Клиническая геронтология 16 (11-12), 36-40, 2010
32010
Професии в здравеопазването
Л Георгиева, С Попова
МУ-Варна, СТЕНО, 2017
22017
Професии в здравеопазването
Л Георгиева, С Попова
Варна: СТЕНО, 2016
22016
Полагане на подкрепящи грижи за възрастни хора в домашни условия
К Лалева, Л Георгиева
Варненски медицински форум 3 (пр.4), 154-157, 2014
22014
Полагане на подкрепящи грижи от български болногледачи в чужбина
К Лалева, Л Георгиева
Известия на съюза на учените – Сливен 28 (3), 88-90, 2014
22014
Мотивация за придобиване на професионална квалификация за полагане на подкрепящи грижи
К Лалева, Л Георгиева
Варненски медицински форум 3 (прил. 2), 135-138, 2014
22014
Мнение на докторантите по медицина за сътрудничеството между учените и целевата общност на здравните проекти в България
А Докова, Л Георгиева, М Георгиева, Т Костадинова
Варненски медицински форум 3 (прил. 2), 130-134, 2014
22014
Regional mortality inequalities in Bulgaria in relation to socio-economic deprivation
K Dokova, N Usheva, V Atanasova, A Kerekovska, I Mircheva, S Popova, ...
The European Journal of Public Health 23 (suppl 1), ckt123. 108, 2013
22013
Устойчивостта на проектите в здравеопазването – абстрактно понятие от теорията или показател за успех в проектния мениджмънт
А Докова, Л Георгиева
Здравна икономика и мениджмънт, 8-12, 2013
2*2013
Социална медицина. Учебник за студенти по медицина
С Попова, И Мирчева, А Керековска, Л Георгиева, Т Костадинова
Варна: СТЕНО, 2011
22011
Професии в здравеопазването
С Попова, Л Георгиева
Варна: СТЕНО, 2011
22011
Needs for education of professional caregivers in healthcare
L Georgieva, L Cvetkov, D Dimitrova
Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20