Follow
Zlatka Dimitrova, Златка Димитрова
Zlatka Dimitrova, Златка Димитрова
доктор по педагогика, методика на обучението по физическо възпитание,
Verified email at dgklaz.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Извънкласни форми на обучение по физическо възпитание и спорт за деца от начална училищна възраст
З Димитрова
Научни Трудове На Русенския Университет, Conf. Uni-Ruse. Bg, 8.2-13, 2015
52015
За анимацията като специфична дейност и за необходимостта от квалифицирана подготовка на кадрите
З Димитрова
Управление и образование VI (1), 2010
52010
Модель функционального структурирования в применении специфических игровых форм для развития гибкости у детей дошкольного возраста
ЗА Димитрова
Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения, 192-196, 2015
32015
Профилактика травматизма в художественной гимнастике с помощью специальных комплексов упражнений
ЗА Димитрова, НА Алешина
Обучение и воспитание: методики и практика, 124-131, 2015
32015
ПРАВЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА АПТЕКИТЕ ЗА ПЕРИОДА 1903-2016
Х Бургазлиев, Е Григоров, З Димитрова, Л Бургазлиева
Bulgarian Journal of Public Health 9 (3), 2017
22017
Социализация детей посредством спортивной анимации
З Димитрова
International Scientific and Practical Conference World science 5 (1), 52-55, 2017
22017
ИСТОРИЯ НА БОЛНИЧНОТО ДЕЛО И БОЛНИЧНАТА ФАРМАЦИЯ B БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1878 Г.
З Димитрова, Е Григоров
2
За дефинирането на дефиницията
З Димитрова
Научни трудове на Русенския университет 49, 98-101, 2010
12010
ИГРОВИ МОДЕЛ НА ДНЕВНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОТКРИТО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЗДРАВНА И ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.
З Димитрова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 19 (3), 2023
2023
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЪРВАТА БОЛНИЧНА АПТЕКА В ГРАД БУРГАС
З Димитрова, Х Бургазлиев, Е Григоров
FOR HOSPITAL PHARMACY, 41, 2023
2023
ЗНАЧЕНИЕ НА ЕРГОНОМИЧНИЯ ДИЗАЙН НА УЧИЛИЩНИТЕ МЕБЕЛИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО
З Димитрова
УПРАВЛЕНИЕ И MANAGEMENT AND ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION, 113, 2022
2022
УЧАСТИЕ НА ФАРМАЦЕВТИТЕ В САЩ В БОРБАТА С ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
Х Бургазлиев, З Димитрова
Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул." Сан Стефано"№ 62, 2020
2020
РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ КАК ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНЫХ ИГР ГИМНАСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
ЗА Димитрова
Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы, 284-286, 2020
2020
ИГРАТА „ПЕТАНК “КАТО СРЕДСТВО ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
ЗА Димитрова
Knowledge: International Journal 35 (2), 2019
2019
МЕТОДИКА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО КАЧЕСТВО ГЪВКАВОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
З Димитрова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 14 (3), 2018
2018
ГИМНАСТИКАТА КАТО СПЕЦИФИЧНА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
ЗА Димитрова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 13, 2017
2017
СТРУКТУРА НА МУЗИКАЛНO-ДВИГАТЕЛНИ ФОРМИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
З Димитрова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 11, 2015
2015
УТРИННАТА ГИМНАСТИКА, КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗАКАЛЯВAНЕ И РАЗВИВАНЕ НА МОТОРИКАТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
З Димитрова
Education 1 (8), 2011
2011
вЪЗнИквАне И РАЗвИтИе нА ЧАСтнИте концеСИоннИ АПтекИ в БуРГАС ПРеЗ ПеРИоДА 1878–1949
Х Бургазлиев, З Димитрова
ПУБЛИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА УАСГ В РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ
Т Венелинов, З Димитрова
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20