Следене
Zlatka Dimitrova, Златка Димитрова
Zlatka Dimitrova, Златка Димитрова
доктор по педагогика, методика на обучението по физическо възпитание,
Потвърден имейл адрес: dgklaz.net
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Извънкласни форми на обучение по физическо възпитание и спорт за деца от начална училищна възраст
З Димитрова
Научни Трудове На Русенския Университет, Conf. Uni-Ruse. Bg, 8.2-13, 2015
52015
За анимацията като специфична дейност и за необходимостта от квалифицирана подготовка на кадрите
З Димитрова
Управление и образование 1, 318-323, 2010
52010
Модель функционального структурирования в применении специфических игровых форм для развития гибкости у детей дошкольного возраста
ЗА Димитрова
Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения, 192-196, 2015
42015
Профилактика травматизма в художественной гимнастике с помощью специальных комплексов упражнений
ЗА Димитрова, НА Алешина
Обучение и воспитание: методики и практика, 124-131, 2015
32015
Социализация детей посредством спортивной анимации
З Димитрова
International Scientific and Practical Conference World science 5 (1), 52-55, 2017
22017
ЗНАЧЕНИЕ НА ЕРГОНОМИЧНИЯ ДИЗАЙН НА УЧИЛИЩНИТЕ МЕБЕЛИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО
З Димитрова
УПРАВЛЕНИЕ И MANAGEMENT AND ОБРАЗОВАНИЕ EDUCATION, 113, 2022
2022
РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ КАК ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНЫХ ИГР ГИМНАСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
ЗА Димитрова
Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы, 284-286, 2020
2020
МЕТОДИКА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО КАЧЕСТВО ГЪВКАВОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
З Димитрова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 14 (3), 2018
2018
ГИМНАСТИКАТА КАТО СПЕЦИФИЧНА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
ЗА Димитрова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 13, 2017
2017
СТРУКТУРА НА МУЗИКАЛНO-ДВИГАТЕЛНИ ФОРМИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
З Димитрова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 11, 2015
2015
УТРИННАТА ГИМНАСТИКА, КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗАКАЛЯВAНЕ И РАЗВИВАНЕ НА МОТОРИКАТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
З Димитрова
Education 1 (8), 2011
2011
„Играта на играчките”–празник в детската градина
З Димитрова
TECHNOLOGICAL HIGHLIGHTS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MUSICAL ACTION GAMES AND MOTOR COORDINATION IN PRE-SCHOOL AGE
Z Dimitrova
THEORETICAL MODEL OF THE TEACHER’S PROFESSIONAL COMPETENCE AS ANIMATOR
Z Dimitrova
СЪЩНОСТ НА РЕЛАЦИЯТА „ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ–ИГРОВА ДЕЙНОСТ” В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
ЗА Димитрова
ДЕЦАТА–ПЕТИЯТ ЕЛЕМЕНТ НА ЗЕМЯТА (ИЛИ ЗА ТОЧКИТЕ НА ПРЕСИЧАНЕ В ЕДНА КОНЦЕПЦИЯ:„ДА НАПРАВИШ ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”)
ЗА Димитрова
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–16