Следене
Marek Strzała
Marek Strzała
Други именаM. Strzała, Strzała, M., Strzala M.
Потвърден имейл адрес: uj.edu.pl - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego
M Strzała
Krakowski Przegląd Notarialny 2, 107-138, 2016
92016
Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
M Strzała
Poznań: Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze Michał Rozwadowski, 2010
92010
Automatic Construction of a Polish Legal Dictionary with Mappings to Extra-Legal Terms Established via Word Embeddings
A Smywiński-Pohl, K Lasocki, K Wróbel, M Strzała
Proceedings of the Seventeenth International Conference on Artificial …, 2019
62019
Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej
M Strzała
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019
42019
Prawo odmowy zeznań przez duchownego w polskiej i niemieckiej procedurze cywilnej–analiza prawno-porównawcza
M Strzała
Studia z Prawa Wyznaniowego 21, 157-181, 2018
42018
Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta
M Strzała, J Grygutis
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law …, 2018
42018
Założenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu do spraw Wyznań z 1983 roku
M Strzała
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko …, 2020
32020
Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 kwietnia 1997 r. w sprawie konkordatu ze Stolicą Apostolską i jej znaczenie, w: Konkordat polski 1993, pod red
M Strzała
M. Winiarczyk-Kossakowskiej, C. Janika, P. Boreckiego, Warszawa, 2019
32019
Wybrane uregulowania prawne Trzeciej Rzeczpospolitej dotyczące osobowości prawnej Kościołów i związków wyznaniowych jako przykład przyjaznej polityki wyznaniowej
M Strzała
Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016
32016
Gwarancje wolności religijnej w przepisach prawa pracy: zarys stanu prawnego de lege lata i postulaty de lege ferenda
M Strzała
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2015
32015
Opera historico-iuridica selecta: prawo kanoniczne, nauka prawa, prawo wyznaniowe
K Fokt, K Górski, A Karabowicz, G Kowalski, K Krzysztofek, ...
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
22017
Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki
M Strzała
Studia z Dziejów Państwa i Prawa 20 (1), 343-354, 2017
22017
Zmiana nazwy wyznaniowej osoby prawnej Kościoła Katolickiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M Strzała
Lublin: Wydawnictwo Academicon, 2020
12020
Nieoparte na kryterium członkostwa warunki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych ujawniających przekonania religijne lub światopoglądowe:(pojęcie stałych kontaktów w …
M Strzała
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2019
12019
Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku”, Kraków, 16 listopada 2017 r.
M Strzała
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 11 (4), 587-589, 2018
12018
Przejawy supremacyjnej polityki wyznaniowej władz państwowych w przepisach Powszechnego Prawa Krajowego dla Państw Pruskich regulujących ustrój osób prawnych Kościoła Katolickiego
M Strzała
Kraków: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa, 2015
12015
Aktualne problemy dotyczące rewindykacji majątku dawnych stowarzyszeń katolickich: ujęcie praktyczne
M Strzała
Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015
12015
Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego
M Strzała
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 4 (4), 153-155, 2011
12011
Ekskomunika w XX-wiecznych kodyfikacjach prawa kanonicznego
M Strzała
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
12009
Ewolucja instytucji ekskomuniki w prawie kanonicznym
M Strzała
Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, 2008
12008
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20