Следене
Fanya Filipova (Фаня Филипова)
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Финансовото счетоводство и качеството на финансово-счетоводната информация
Ф Филипова
Варна: Стено, 122, 2012
162012
Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и резултати
Ф Филипова, В Георгиев, С Стефанов, В Хаджиев, Н Попова, ...
Варна, Изд.„Наука и икономика, 2013
72013
Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност
Ф Филипова, А Атанасова, В Георгиев, С Стефанов, И Христов, ...
Варна: Знание и бизнес, 2017
62017
Учебно помагало по хармонизация на счетоводството (МСС/МСФО)
Ф Филипова, С СТЕФАНОВ, Р Петрова
Ик „Гея Принт “, Варна, 273, 2014
62014
Теория на счетоводството
Г Генов, Г Тодоров, Ф Филипова
Варна,„Стено, 2009
62009
Проблеми и перспективи пред счетоводното образование
Ф Филипова, Д Георгиева, Б Николова, Р Петрова, И Христов
Economic Studies 26 (1), 2017
52017
Хармонизация на счетоводството
Ф Филипова
Международни счетоводни стандарти, Стено, Варна, 2001
52001
Problems and prospects of accounting education
F Filipova, D Georgieva, BN Nikolova, R Petrova, I Hristov
Economic Studies journal, 136-177, 2017
42017
Problems in Defining the Essence and Scope of Financial Accounting
F Filipova
Economic Thought journal, 116-137, 2012
42012
The Problem of Measurement in the Revised Conceptual Framework of IFRS
F Filipova
7th International Conference On Application Of Information And Communication …, 2017
32017
ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МСФО 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДИНА
Ф Филипова, В Георгиев, А Атанасов, Р Петрова, Р Маринова
IDES, 2020
22020
IMPROVING COMMUNICATION THROUGH FINANCIAL STATEMENTS: SOME EFFECTS OF АPPLYING THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD INITIATIVE
F FİLİPOVA, A ATANASOV, R PETROVA, R MARİNOVA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
12021
The Transformations In Accounting And Audit
F Filipova
Economic Science, education and the real economy: Development and …, 2020
12020
Проблеми при дефиниране на същността и обхвата на финансовото счетоводство
F Filipova
Икономическа мисъл, 116-137, 2012
12012
ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕ НА МСФО И НА БОРДА ЗА МСС.
Ф ФИЛИПОВА
IDES, 2022
2022
НОВИТЕ МСФО 9 И МСФО 16: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РАННИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО ИМ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017–2018 ГОДИНА [THE NEW IFRS 9 AND IFRS 16 …
F Filipova, A Atanasov, R Marinova, R Petrova
Годишник на ИДЕС, 1-34, 2020
2020
Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017–2018 година
F Filipova, V Georgiev, A Atanasov, R Petrova, R Marinova
2020
Problems and challenges in accounting in connection with the concept of integrated reporting
F Filipova, A Atanassova, V Georgiev, S Stefanov, I Hristov, K Kalev, ...
Monographic library" Knowledge and business" Varna, 2017
2017
Проблеми на независимия финансов одит в България
Х Ковачев, Ф Филипова
2015
ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА
F Filipova
ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛНА ИКОНОМИКА: РАЗВИТИЕ И …, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20