Следене
Darina Dimitrova (Дарина Димитрова)
Darina Dimitrova (Дарина Димитрова)
Други именаДарина Димитрова
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Основи на публичното право
А Андреева, Г Йолова, Д Димитрова
Наука и икономика “, ИУ-Варна, 2015
622015
Основи на публичното право
П Цанков, А Андреева, Г Йолова, Д Димитрова
Наука и икономика, ИУ-Варна, 2006
432006
Форми и граници на академичната автономия. VIII международна научна конференция: Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Д Димитрова
Варна: Наука и икономика 1 (2017), 407-417, 2017
312017
По някои въпроси на административноправната защита на правото на труд
Д Димитрова
Правото и бизнесът в съвременното общество, 2020
30*2020
Исторически Традиции и Тенденции За Развитие На Академичната Автономия (Historical Traditions and Tendencies of Development of the Academic Autonomy)
D Dimitrova
Известия на Съюза на учените–Варна 1, 2016
272016
Основи на публичното право. Основи на публичната администрация (задачи, казуси, тестове)
А Андреева, Г Йолова, Д Димитрова
"Наука и икономика", Икономически университет-Варна, 2004
24*2004
Основи на публичната администрация
А Андреева, Г Йолова, Д Димитрова
"Наука и икономика", Икономически университет-Варна, 2004
242004
Osnovi na publichnoto pravo
A Andreeva, G Yolova, D Dimitrova
Varna:„Nauka i ikonomika “, IU-Varna, 2015
232015
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
А Андреева, Д Димитрова
Юридически сборник 25, 86-97, 2018
202018
Правен режим на висшите училища в България от Освобождението до днес
Д Димитрова
Известия 60 (2), 217 - 229, 2016
20*2016
Специфики на контрола на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение
А Андреева, Д Димитрова
Годишник на БСУ 40, 243-258, 2019
172019
Istoricheski traditsii i tendentsii za razvitie na akademichnata avtonomia
D Dimitrova
Izvestia na Sayuza na uchenite–Varna. Seria Humanitarni nauki 1, 63-69, 2016
172016
Legal Regime of the Bulgarian High Schools from the Liberation until Present Days
D Dimitrova
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics 60 (2), 217-229, 2016
162016
Съвременни тенденции в административното законодателство на България
Д Димитрова
Правото и бизнесът в съвременното общество 2, 56 - 70, 2019
15*2019
Administrativen kontrol varhu protsedurite za pridobivane na nauchni stepeni i za zaemane na akademichni dlazhnosti
A Andreeva, D Dimitrova
Yuridicheski sbornik 25, 86-97, 2018
152018
Formi i granitsi nа akademichnata avtonomia
D Dimitrova
VIII mezhdunarodna nauchna konferentsia: Jkonomikata v promenyashtia se …, 2017
15*2017
По някои въпроси на административноправната защита на правото на труд
Д Димитрова
Правото и бизнесът в съвременното общество 3, 254 - 262, 2020
142020
Spetsifiki na kontrola na Izpalnitelna agentsia Glavna inspektsia po truda, v konteksta na garantsiite za izplashtane na trudovoto vaznagrazhdenie
A Andreeva, D Dimitrova
Godishnik na BSU 40, 243-258, 2019
132019
HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN BULGARIA - PERIODISATION, PRINCIPLES AND TRENDS
D Dimitrova
Materials of international scientific-practical conference Baku, May 2-3 …, 2019
132019
Правомощия и актове на Общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия (Административноправни аспекти)
Д Димитрова
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия "Хуманитарни науки", 25-30, 2017
132017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20