Следене
Darina Dimitrova (Дарина Димитрова)
Darina Dimitrova (Дарина Димитрова)
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Основи на публичното право
А Андреева, Г Йолова, Д Димитрова
Наука и икономика “, ИУ-Варна, 2015
592015
Основи на публичното право
П Цанков, А Андреева, Г Йолова, Д Димитрова
Наука и икономика, ИУ-Варна, 2006
432006
Форми и граници на академичната автономия. VIII международна научна конференция: Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017)
Д Димитрова
Варна: Наука и икономика 1 (2017), 407-417, 2017
272017
Исторически Традиции и Тенденции За Развитие На Академичната Автономия (Historical Traditions and Tendencies of Development of the Academic Autonomy)
D Dimitrova
Известия на Съюза на учените–Варна 1, 2016
262016
По някои въпроси на административноправната защита на правото на труд
Д Димитрова
Правото и бизнесът в съвременното общество, 2020
25*2020
Административно право: Обща част
ДК Димитров
Сиела, 2006
252006
Osnovi na publichnoto pravo
A Andreeva, G Yolova, D Dimitrova
Varna:„Nauka i ikonomika “, IU-Varna, 2015
222015
Основи на публичното право. Основи на публичната администрация (задачи, казуси, тестове)
А Андреева, Г Йолова, Д Димитрова
"Наука и икономика", Икономически университет-Варна, 2004
22*2004
Основи на публичната администрация
А Андреева, Г Йолова, Д Димитрова
"Наука и икономика", Икономически университет-Варна, 2004
222004
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
А Андреева, Д Димитрова
Юридически сборник 25, 86-97, 2018
172018
Правен режим на висшите училища в България от Освобождението до днес
Д Димитрова
Известия 60 (2), 217 - 229, 2016
172016
Istoricheski traditsii i tendentsii za razvitie na akademichnata avtonomia
D Dimitrova
Izvestia na Sayuza na uchenite–Varna. Seria Humanitarni nauki 1, 63-69, 2016
172016
Legal Regime of the Bulgarian High Schools from the Liberation until Present Days
D Dimitrova
Journal of Varna University of Economics, 2016
152016
Специфики на контрола на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение
А Андреева, Д Димитрова
Годишник на БСУ 40, 243-258, 2019
142019
Administrativen kontrol varhu protsedurite za pridobivane na nauchni stepeni i za zaemane na akademichni dlazhnosti
A Andreeva, D Dimitrova
Yuridicheski sbornik 25, 86-97, 2018
142018
Formi i granitsi nа akademichnata avtonomia
D Dimitrova
VIII mezhdunarodna nauchna konferentsia: Jkonomikata v promenyashtia se …, 2017
13*2017
Praven rezhim na visshite uchilishta v Bulgaria ot Osvobozhdenieto do dnes
D Dimitrova
Izvestiya (2), str, 226-238, 2016
132016
Osnovi na publichnoto pravo
P Tsankov, A Andreeva, G Yolova, D Dimitrova
Varna:„Nauka i ikonomika “, IU-Varna, 2006
132006
Съвременни тенденции в административното законодателство на България
Д Димитрова
Правото и бизнесът в съвременното общество 2, 56 - 70, 2019
12*2019
Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България
А Андреева, Д Димитрова, Д Димитрова
Известия 62 (1), 58 - 73, 2018
122018
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20