Evgeniya Angelova
Evgeniya Angelova
Потвърден имейл адрес: uni-plovdiv.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Methods for the simultaneous approximate derivation of the roots of algebraic, trigonometric and exponential equations
ED Angelova, KI Semerdzhiev
USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics 22 (1), 226-232, 1982
241982
A study on a hyper–power–logistic model. Some applications
E Angelova, A Golev, T Terzieva, O Rahneva
Neural, Parallel and Scientific Computations 27 (1), 45-57, 2019
202019
Boosting Teaching and Learning Efficiency in Training Teachers of Information Technology
E Angelova, A Rahnev
Scientific Works, Plovdiv University 36, 5-18, 2009
122009
Методически подходи за обучение чрез използване на електронни учебни ресурси
И Старибратов, Е Ангелова
Образованието в информационното общество, 2011
112011
Linear fractional system of incommensurate type with distributed delay and bounded Lebesgue measurable initial conditions
A Zahariev, H Kiskinov, E Angelova
Dyn. Syst. Appl 28, 491-506, 2019
92019
Geographic map visualization in DisPeL
N Pavlov, A Rahnev, V Kyurkchiev, A Malinova, E Angelova
Proceedings of the Scientific Conference Innovative ICT in Business and …, 2016
62016
Smoothness of the fundamental matrix of linear fractional system with variable delays
A Zahariev, H Kiskinov, E Angelova
Neural Parall. Sci. Comput 27, 71-83, 2019
52019
Training Teachers of Mathematics in the use of Modern Information Technologies for Teaching
A Rahnev, E Angelova
Proc. of the 6th Mediterranean Conference on Mathematics Education, Plovdiv …, 2009
52009
Адаптивно обучение и оценяване по Компютърно счетоводство чрез електронната платформа DisPeL
В Арнаудова, Е Тодорова, Е Ангелова, А Рахнев
Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: тенденции, приложения и разработване …, 2016
42016
On a virtual learning environment
E Angelova, I Staribratov
University Press" Paisii Hilendarski", Plovdiv, 2010
42010
Investigations on a logistic model with weighted exponential Gompertz type correction. Some applications
E Angelova, A Malinova, V Kyurkchiev, O Rahneva
Neural, Parallel, and Scientific Computations 27, 105-114, 0
4
A note on the xgamma cumulative sigmoid. Some applications
E Angelova, A Malinova, V Kyurkchiev, O Rahneva
AIP Conference Proceedings 2159 (1), 030001, 2019
32019
On the” saturation” of the Marshall-Olkin inverse Lomax cumulative function
E Angelova, T Terzieva, A Malinova, O Rahneva
Communications in Applied Analysis 23 (3), 2019
32019
Адаптивни системи за електронно обучение
А Рахнев, Т Терзиева, Е Ангелова, В Арнаудова
Образование и наука – за личностно и обществено развитие, 2017
3*2017
Methodological approaches to learning through the use of electronic educational resources
I Staribratov, E Angelova
National Conference «Education in the Information Society». Bulgaria.-2011, 2011
32011
A Note on the New Kumaraswamy Alpha Power Inverted Exponential Family of cdf
E ANGELOVA, V ARNAUDOVA, T TERZIEVA, A MALINOVA
Neural, Parallel, and Scientific Computations 28 (1), 59-67, 2020
22020
On a logistic differential model
E Angelova, T Terzieva, V Kyurkchiev, O Rahneva
Neural, Parallel, and Scientific Computations 27 (2), 93-104, 2019
22019
Методически подходи за прилагане на адаптация в учебния процес чрез DisPeL
Т Терзиева, В Арнаудова, Е Ангелова
XII Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното общество, 2019
22019
ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ОБЗОРНИ ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В СРЕДАТА DISPEL
А Рахнев, Б Златанов, Е Ангелова, И Старибратов, В Арнаудова, ...
сп. Математика и информатика 62 (2), 156-167, 2019
2*2019
Дидактиески проблеми при реализиране на адаптивно електронно обучение
Т Терзиева, Е Ангелова, В Арнаудова
Научни трудове СУБ - Пловдив 14, 47-52, 2017
2*2017
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20