Дар'я Туленінова (Daria Tuleninova)
Дар'я Туленінова (Daria Tuleninova)
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Потвърден имейл адрес: snu.edu.ua
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]/[Співаковський ОВ, Федорова ЯБ, Глущенко ОО, Кудас НА].–[вид. третє, доп.]
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2010
512010
Artificial Intelligence technologies in human resource development
I Buzko, Y Dyachenko, M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva
Computer modelling and new technologies 20 (2), 26-29, 2016
392016
Інформаційні технології в управлінні вищими навчальними закладами: Методичний посібник
ОВ Співаковський, ОО Глущенко, НА Кудас, ЯБ Федорова, ...
Херсон: Айлант, 2005
192005
Управлiння iнформацiйними технологiями вищих навчальних закладiв: Навчальний посiбник. Видання третє, доповнене
ОВ Спiваковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
122010
Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва в Україні
ОО Глущенко
Регіон. економіка, 191-200, 2009
102009
M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva
I Buzko, Y Dyachenko
Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development. Computer …, 2016
92016
Вдосконалення менеджменту ліквідності (платоспроможності) за умов платіжно-розрахункової кризи в Україні
ОО Глущенко
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2001
72001
Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)
ОО Глущенко, РМ Вороніна
" ВТД" Університетська книга", 2012
62012
Податкова стратегія підприємства як ефективний захід забезпечення його економічної безпеки
ОО Глущенко
Культура народов Причерноморья, 2011
62011
Вплив євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств
ОО Глущенко, ДМ Туленінова
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 112-119, 2016
32016
Influence of Eurointegration on the economic security of domestic enterprises. Scientific herald of Mukachevo State University. Series Economics, 195, 112-119
OO Hluschenko, DM Tuleninova
22016
Концептуальна модель податкової стратегії підприємства як захід збереження його економічної безпеки
ОО Глущенко
Економіка. Менеджмент. Підприємництво.–24 (1), 215-223, 2012
22012
Система економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах глобалізації: регіон, підприємство
ІР Бузько, ДМ Туленінова
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 236-244, 2015
12015
INVESTMENT CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ACTIVITIY
OV VARTANOVA, DМ TULENINOVA
Modeling of the Regional Economy 2 (28), 2016
2016
Вплив глoбалізації cвітoвoї екoнoміки на підприємницьку діяльніcть
ДМ Туленінова
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
2015
Формування механізму управління системою економічної безпеки підприємницької діяльності
ДМ Туленінова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
2015
Економіка та управління національним господарством
ЛА Бовш, ІВ Заїчко, ВЄ Власюк, ВВ Гоблик, ЯІ Токар, МВ Жилін, ...
ЗВ’ЯЗОК ПОДАТКОВОГО СЕРЕДОВИЩА З ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
ОО Глущенко
ББК 65.050 М-34, 231, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–18