Мария Рохова (Maria Rohova)
Мария Рохова (Maria Rohova)
Доцент, доктор по икономика, Катедра по икономика и управление на здравеопазването, МУ-Варна
Verified email at mu-varna.bg - Homepage
TitleCited byYear
Bulgaria: Health system review
A Dimova, M Rohova, E Moutafova, E Atanasova, S Koeva, D Panteli, ...
Health Systems in Transition 14 (3), 186, 2012
382*2012
Здравната реформа в България: анализ
А Димова, М Попов, М Рохова
Институт “Отворено общество”, София, 2007
18*2007
The healthcare reform in Bulgaria: analysis
A Dimova, M Popov, M Rohova
Sofia: Open Society Institute, 379, 2007
142007
Health reform in Bulgaria
A Dimova, M Rohova, M Popov, B Rechel
Health Reforms in South-East Europe, 49-64, 2012
102012
Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната система: 2012.
А Димова, М Рохова, Е Мутафова, Е Атанасова, С Коева, Д Пантели, ...
Медицински университет, Варна, 2013
5*2013
Drug policy in Bulgaria
A Dimova, M Rohova, E Atanasova, P Kawalec, K Czok
Value in Health Regional Issues 13 (C), 50-54, 2017
42017
Romania. Mobility of health professionals.
M Rohova
Techical Report, 2012
42012
Bulgaria: Health system review.
A Dimova, M Rohova, S Koeva, E Atanasova, L Koeva-Dimitrova, ...
Health Systems in Transition 20 (4), 1-256, 2018
32018
An innovative approach to participatory health policy development in Bulgaria: The conception and first achievements of the Partnership for Health
A Dimova, M Rohova, S Hasardzhiev, A Spranger
Health Policy 122, 81-86, 2018
32018
Unmet needs for health care services in Bulgaria
E Atanasova, M Rohova, A Dimova
J of IMAB 22 (3), 1324-1327, 2016
22016
Маркетинг в здравеопазването
Т Костадинова, М Рохова
Медицински университет - Варна, 2016
22016
Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа.
М Рохова
Икономически университет-Варна, 2015
22015
Информираността на пациентите - предпоставка за упражняване на техните права
М Вълканова, М Рохова
Здравна икономика и мениджмънт 2 (4), 19-23, 2002
22002
Национална здравна карта – правно регулиране и реалност
Е Атанасова, М Вълканова, М Рохова
Сборник доклади „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и …, 2017
12017
Intentions for mobility of the next health workforce generation (Comparative study among Bulgarian and German students in the Medical University of Varna)
V Asenikova, E Ignatova, P Sarkizova, D Westerdorf, S Eger, A Breidung, ...
Scripta Scientifica Salutis Publicae 3 (1), 29-32, 2017
12017
Regional imbalances in distribution of Bulgarian health professionals
M Rohova
J of IMAB 23 (1), 1427-1431, 2017
12017
Здравни неравенства и неравнопоставеност в здравеопазването – основни принципи и концепции
М Рохова
Здравна икономика и мениджмънт 50 (4), 114-120, 2013
1*2013
Здравната система в България и влиянието на икономическата криза
М Рохова, Б Митев
Международна научна конференция “Предизвикателства пред висшето образование …, 2010
12010
Маркетинг в здравеопазването: възникване и развитие на научните концепции
М Рохова, А Димова, Д Томов
Социална медицина, 33-38, 2008
12008
Маркетинговият подход – необходимата посока в управлението на лечебните заведения
М Рохова
Социална медицина, 25-28, 2005
1*2005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20