Следене
Atanas Atanasov (Атанас Атанасов)
Atanas Atanasov (Атанас Атанасов)
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното отчитане (Integrated Reporting - New Challenge in a Corporate Reporting)
AT Atanasov, R Marinova
Управление и образование / ISSN 13126121 13 (1), 106-113, 2017
5*2017
Репутацията в системата от критерии за оценка на инвестиционната привлекателност на предприятието, сп
А Атанасов
Управление и устойчиво развитие 24 (3-4), 158-163, 2009
42009
Digitalization Of The Corporate Reporting In Europe-Evidence From Bulgarian Wood Based Industry
A Atanasov
15th International Scientific Conference WoodEMA 2022: Crisis Management and …, 2022
32022
Развитие на вижданията за репутацията в българската счетоводна литература / Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature
ААA Atanasov
ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – ВАРНА / IZVESTIA, JOURNAL OF THE UNION OF …, 2016
3*2016
Current Trends in European Sustainability Reporting Legislation
A Atanasov
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences …, 2022
22022
Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017–2018 година
F Filipova, V Georgiev, A Atanasov, R Petrova, R Marinova
2*2020
Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие
Р Маринова, А Атанасов
Управление и устойчиво развитие 48 (5), 60-66, 2014
22014
За Финансовите Измерения На Нефинансовата Информация При Осъществяването На Бизнескомбинации (About Financial Dimensions of the Non-Financial Information in Business Combinations)
AT Atanasov
Качество и полезност на счетоводната информация, 435-445, 2012
2*2012
IMPROVING COMMUNICATION THROUGH FINANCIAL STATEMENTS: SOME EFFECTS OF АPPLYING THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD INITIATIVE
F FİLİPOVA, A ATANASOV, R PETROVA, R MARİNOVA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
12021
Non-Financial Reporting - A Step Towards Improving The Sustainability Of The Wood-Based Industries
A Atanasov
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy …, 2020
12020
Non-Financial Reporting In The Extractive Industry-Regulations And Application
A Atanasov, R Marinova
Journal of Mining and Geological Sciences 62 (4), 58-62, 2019
12019
The accounting regulation of goodwill in Bulgaria—Historical overview and analysis
A Atanasov
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 13, 2017
12017
Problems with Using the Information from the Cash Flow Statement by Lenders (Banks) as Capital Providers
R Filipova, F., Zapryanova, T., Atanasov, A., Marinova
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences …, 2023
2023
Navigating the Landscape of Sustainability Reporting: A Critical Analysis and Recommendations for Future Harmonization
A Atanasov
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences …, 2023
2023
Digitalization of Sustainability Reporting-Current Trends and Future Problems
A Atanasov
Conference on Sustainability and Cutting-Edge Business Technologies, 39-45, 2023
2023
ТЪРГОВСКАТА РЕПУТАЦИЯ КАТО СИМВОЛ НА РАСТЕЖА В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСОР ДИМИТЪР ДОБРЕВ ОТ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК
А Атанасов
Известия на ЦСИИ 8, 388-398, 2023
2023
Goodwill as a Symbol of Growth in the Work of Professor Dimitar Dobrev from the First Half of the 20th Century
A Atanasov
Proceedings of the Centre for Economic History Research 8, 388-398, 2023
2023
Хармонизиране на отчитането на устойчивостта–мисията (не) възможна
A Atanasov
Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на …, 2023
2023
ОТЧИТАНЕТО НА УСТОЙЧИВОСТТА – ЛИПСВАЩАТА ЧАСТ ОТ ПЪЗЕЛА НА СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
A Atanasov
СЧЕТОВОДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО КОМПЛЕКС ОТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ …, 2023
2023
Репутацията като обект на счетоводството: признаване, оценяване, оповестяване (Goodwill As An Accounting Object-Initial recognition, Evaluation, Disclosure)
A Atanasov
Репутацията като обект на счетоводството: признаване, оценяване …, 2022
2022
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20