Atanas Atanasov (Атанас Атанасов)
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Репутацията в системата от критерии за оценка на инвестиционната привлекателност на предприятието, сп
А Атанасов
Управление и устойчиво развитие 24 (3-4), 158-163, 2009
42009
Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие
Р Маринова, А Атанасов
Управление и устойчиво развитие 48 (5), 60-66, 2014
22014
За Финансовите Измерения На Нефинансовата Информация При Осъществяването На Бизнескомбинации (About Financial Dimensions of the Non-Financial Information in Business Combinations)
AT Atanasov
Качество и полезност на счетоводната информация, 435-445, 2012
2*2012
Интегрираното отчитане – ново предизвикателство в корпоративното отчитане (Integrated Reporting - New Challenge in a Corporate Reporting)
AT Atanasov, R Marinova
Управление и образование / ISSN 13126121 13 (1), 106-113, 2017
1*2017
Development of the Views About Goodwill in Bulgarian Accounting Literature
A Atanasov
Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series …, 2016
12016
Non-Financial Reporting In The Extractive Industry-Regulations And Application
A Atanasov, R Marinova
Journal of Mining and Geological Sciences 62 (4), 58-62, 2019
2019
Финансово и нефинансово отчитане–симбиоза или антагонизъм?
A Atanasov
СЧЕТОВОДСТВО, ОДИТ И ФИНАНСИ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ Сборник с доклади от …, 2019
2019
Последващо оценяване на репутацията – преглед на съществуващата нормативна уредба (Subsequent Evaluation of Goodwill–Overview of Existing Accounting Legislation)
A Atanasov
Управление и образование 15 (1), 102-111, 2019
2019
Репутацията като обект на счетоводството: признаване, оценяване, оповестяване
А Атанасов
Изд. "Славена", ISBN 978-619-190-156-2, 2019
2019
Интелектуалния капитал-основа на съвременния бизнес и предизвикателство пред финансовата отчетност
A Atanasov
Индустриален бизнес и предприемачесво-иновации в науката и практиката, 411-427, 2018
2018
Счетоводни аспекти на стопанските мотиви за осъществяване на бизнескомбинации
A Atanasov
Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки 7 (2), 107-114, 2018
2018
Счетоводни аспекти на стопанските мотиви за осъществяване на бизнескомбинации
А Атанасов
Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки" 7 (2), 107-114, 2018
2018
Финансово - счетоводни аспекти на търговската репутация
А Атанасов
Икономически университет - Варна, 2018
2018
Фактори, влияещи върху обезценката на репутацията
A Atanasov
Управление и образование / ISSN 13126121 14 (1), 88-96, 2018
2018
Управленски аспекти на счетоводната обезценка на търговската репутация
A Atanasov
Новите реалности в управлението, 153-166, 2017
2017
Оценката На Неконтролиращото Участие–Фактор При Определяне На Стойността На Репутацията (The Evaluation of Non-controlling Interest-Factor in Determining the Amount of Goodwill)
AT Atanasov
Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални …, 2017
2017
Вътрешно-създадената репутация – проблеми и подходи при дефинирането и измерването й
А Атанасов
Известия на Съюза на учените - Варна, 100-109, 2017
2017
Счетоводното Регламентиране На Репутацията в България–Исторически Преглед и Анализ (The Accounting Regulation of Goodwill in Bulgaria–Historical Overview and Analysis)
A Atanasov
Управление и образование / ISSN 13126121 13 (1), 96-105, 2017
2017
Internally-Generated Goodwill-Problems and Approaches to Defining and Measuring It
A Atanasov
Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series …, 2017
2017
КАТЕГОРИЯТА „БИЗНЕС“ В КОНТЕКСТА НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИТЕ СПОРЕД МСС/МСФО
А Атанасов
Управление и образование / ISSN 1312-6121 12, 39-46, 2016
2016
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20