Follow
Nguyen Van Bien
Nguyen Van Bien
Lecture of Physics, Hanoi national university of education
Verified email at hnue.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Measuring Teachers’ Perceptions to Sustain STEM Education Development
N Thi To Khuyen, N Van Bien, PL Lin, J Lin, CY Chang
Sustainability 12 (4), 1531, 2020
62*2020
Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1-Khoa học tự nhiên
ĐH Trà, NV Biên, TK Ngọc, TT Ninh, TTT Thủy, NC Khanh, NVB Hiền
NXB Đại học Sư phạm, 2015
55*2015
Giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông
NV Biên, TD Hải, TM Đức, NV Hạnh, CC Thơ, NA Thuấn, ĐV Thược, ...
NXB Giáo dục Việt Nam, 2019
34*2019
Dạy học phát triển năng lực môn Vật lư Trung học phổ thông
ĐH Trà, NV Biên, TD Hải, PX Quế, DX Quư
NXB Đại học Sư phạm, 2019
26*2019
Fostering Teachers’ Competence of the Integrated STEM Education
NTT Thuy, N Van Bien, DX Quy
Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA 6 (2), 166-179, 2020
142020
STEM Clubs: The Promising Space to Foster Students’ Creativity
NT Van Anh, N Van Bien, D Van Son, NTT Khuyen
International Journal of STEM Education for Sustainability 2 (1), 45-52, 2022
122022
Exploring Vietnamese Students’ Participation and Perceptions of Science Classroom Environment in STEM Education Context
L Hai My Ngan, N Van Hien, ND Hai, N Van Bien
Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA 6 (1), 73-86, 2020
122020
Quy tŕnh xây dựng chủ đề tích hợp về khoa học tự nhiên
NV Biên
Tạp chí Khoa học-Trường ĐHSP Hà Nội 60 (2), 61-66, 2015
122015
Đề xuất khung năng lực và định hướng dạy học môn vật lí ở trường phổ thông
NV Biên
Tạp chí khoa học - Trường ĐHSP Hà Nội 8 (61), 11-22, 2016
82016
Relevant Content for a Scientific Collaboration in Mathematics and Physics Education Research--A Comparative Content Analysis of Handbooks and Conference Proceedings in Germany …
E Krause, F Dilling, SF Kraus, NP Chi, TN Chat, N Van Bien
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 16 (4), 2020
62020
Problem Solving
VB Nguyen, E Krause, CT Chu
Comparison of Mathematics and Physics Education I: Theoretical Foundations …, 2020
52020
Individual concepts in physics and mathematics education
DP Vu, VB Nguyen, SF Kraus, K Holten
Comparison of mathematics and physics education I: Theoretical foundations …, 2020
52020
Inter TeTra–Interdisciplinary teacher training with mathematics and physics
E Krause, N van Bien, T Chat, N Chi, F Dilling, J Geppert, K Holten, T Le, ...
Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2019
52019
Xây dựng chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh THPT chuyên
NV Biên
Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12 (2013), 1-6, 2013
52013
Teachers' Feelings of Safeness in School-Family-Community Partnerships: Motivations for Sustainable Development in Moral Education.
N Thi Ngoc Lien, N Thi To Khuyen, N Thi Tho, N Ngan Hoa, N Thi Hanh, ...
International Journal of Evaluation and Research in Education 10 (1), 97-107, 2021
42021
XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SÁNG TẠO THIẾT KẾ KĨ THUẬT TRONG GIÁO DỤC STEM
VB Nguyễn, TVA Nguyễn, VS Đặng, TTK Nguyễn
Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 65 (1), 151-162, 2020
42020
An Arduino-based wireless measuring car designed to investigate Newton’s II law
N Van Bien, DM Hai
Physics Education 54 (6), 063002, 2019
42019
Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học cơ sở
ĐH Trà
NXB Đại học Sư phạm, 2019
42019
Developing of experimental competence of Laos pupils in science classroom in secondary school
V Nguyen, X Vylaychit, AT Nguyen
Journal for the Education of Gifted Young Scientists 7 (3), 595-608, 2019
42019
Micro: bit in Science Education: A Systematic Review
KT Quyen, N Van Bien, NA Thuan
Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA 9 (1), 1-14, 2023
32023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20