Следене
Rumyana Marinova (Румяна Маринова)
Rumyana Marinova (Румяна Маринова)
Потвърден имейл адрес: ue-varna.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
ИНТЕГРИРАНОТО ОТЧИТАНЕ-НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В КОРПОРА-ТИВНОТО ОТЧИТАНЕ
А Атанасов, Р Маринова
Management & Education/Upravlenie i Obrazovanie 13, 2017
52017
ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МСФО 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 ГОДИНА
Ф Филипова, В Георгиев, А Атанасов, Р Петрова, Р Маринова
IDES, 2020
22020
Нефинансовата информация във финансовите отчети като елемент на корпоративната социална отговорност и предпоставка за устойчиво развитие
Р Маринова, А Атанасов
Управление и устойчиво развитие, бр 5, 60-66, 2014
22014
Особености на организацията на годишното счетоводно приключване в бюджетните организации
Р Маринова
Известия на Съюза на учените-Варна”, бр 2, 0
2
IMPROVING COMMUNICATION THROUGH FINANCIAL STATEMENTS: SOME EFFECTS OF АPPLYING THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD INITIATIVE
F FİLİPOVA, A ATANASOV, R PETROVA, R MARİNOVA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2021
12021
Non-financial Reporting in the Extractive Industry–Regulations and Application
A Atanasov, R Marinova
Journal of Mining and Geological Sciences 62 (4), 2019
12019
Accounting problems in the subsequent evaluation of the rights to football players
R Marinova
Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series …, 2018
12018
Дигитализация на кредитната дейност на банките - счетоводни аспекти
Р Маринова
Международна научнопрактическа конференция "Кръговата икономика в контекста …, 2022
2022
Accounting Aspects of the Risk of Digital Payment Operations in Bulgarian Banks
R Marinova
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences …, 2022
2022
COVID-19 impact on the subsequent assessment of the competition rights of football players
R Marinova
Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки 10 (3), 194-201, 2021
2021
НОВИТЕ МСФО 9 И МСФО 16: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РАННИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО ИМ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017–2018 ГОДИНА [THE NEW IFRS 9 AND IFRS 16 …
F Filipova, A Atanasov, R Marinova, R Petrova
Годишник на ИДЕС, 1-34, 2020
2020
ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МСФО 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017–2018 ГОДИНА (Effects Of Applying IFRS 15 Revenue From Contracts …
A Atanasov
Списание ИДЕС 24 (1-2), 1-36, 2020
2020
Новите Мсфо 9 И Мсфо 16: Предизвикателства И Ранни Ефекти От Прилагането Им В Част От Българските Предприятия За Периода 2017–2018 Година
ДРФ Филипова, ГАДРА Атанасов, ГАДРР Петрова, ГАДРР Маринова
ICPA Articles 2020 (2020), 1-34, 2020
2020
Ефекти от прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в част от българските предприятия за периода 2017–2018 година
F Filipova, V Georgiev, A Atanasov, R Petrova, R Marinova
2020
Счетоводни проблеми при последващото оценяване на състезателните правата върху футболисти
Р Маринова
Izesstia, Journal of the Union of Scientists-Varna, Economic Sciences Series …, 2018
2018
Счетоводни проблеми при последващото оценяване на състезателните правата върху футболисти
R Marinova
Известия на Съюза на учените-Варна. Серия Икономически науки 7 (2), 192-200, 2018
2018
Счетоводни аспекти на правилата за финансов феър плей на УЕФА във водещи професионални футболни клубове в България
Р Маринова
Izesstia, Journal of the Union of Scientists-Varna, Economic Sciences Series, 2017
2017
Интегрираното Отчитане–Ново Предизвикателство в Корпоративното Отчитане (Integrated Reporting-New Challenge in a Corporate Reporting)
A Atanasov, R Marinova
Management and Education 13 (1), 2017
2017
Accounting Aspects of UEFA Financial Fair Play Rules in Leading Professional Football Clubs in Bulgaria
R Marinova
Izvestia Journal of the Union of Scientists-Varna. Economic Sciences Series …, 2017
2017
Приложението На Новия Формат За Електронна Отчетност Xbrl Като Предпоставка За Устойчиво Развитие (Application of the New Format for Electronic Reporting XBRL-Condition for …
A Atanasov
Available at SSRN 2738727, 2016
2016
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20