Alexander Ganchev
Alexander Ganchev
Associate professor at Dimitar Tsenov Academy of Economics
Verified email at uni-svishtov.bg - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Хедж фондовете - алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари
А Ганчев
Академично идателство "Ценов", 2012
52012
Institutional characteristics of hedge funds
A Ganchev
Бизнес управление 25 (1), 20-38, 2015
42015
Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на фискална децентрализация
С Проданов, А Захариев, Ю Кузнецов, Е Цанов, А Ганчев, А Личев
Scientific Research Almanac, 1-4, 2010
32010
Modeling the yield curve of spot interest rates under the conditions in Bulgaria
A Ganchev
Народностопански архив, 119-137, 2009
32009
The Swiss National Bank–a Central Bank or a Hedge Fund?
A Ganchev
Zlaten vestnik. Tavex 20, 2018
12018
HEDGE FUNDS–EVOLUTION AND PERSPECTIVES
A Ganchev
Народностопански архив, 37-46, 2015
12015
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДЪЛГОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ
С Проданов, А Захариев, А Ганчев, Ю Кузнецов, Е Цанов, А Личев
АИ" Ценов", 2010
12010
Фундаментални характеристики на доходността на дълговите ценни книжа
A Ganchev
Годишник на СА ДА Ценов –Свищов, 236-304, 2007
12007
Бизнес оценяване
А Ганчев, Н Канарян, В Сиркаров, Л Димитров
Фабер, 2018
2018
ХЕДЖ ФОНДОВЕТЕ–ЕВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
A Ganchev
Народностопански архив, 59-69, 2015
2015
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕДЖ ФОНДОВЕТЕ
A Ganchev
Бизнес управление 25 (1), 21-41, 2015
2015
Portfolio Management Efficiency of Bulgarian Investment Funds
A Ganchev
Economic Thought journal, 95-116, 2011
2011
Ефективност на портфейлния мениджмънт на българските инвестиционни фондове
A Ganchev
Икономическа мисъл, 95-116, 2011
2011
Ефективност На Портфейлния Мениджмънт При Колективните Инвестиционни Схеми В Условията На Финансова Криза
П Пътев, А Ганчев
Scientific Research Almanac, 1-3, 2010
2010
Измерения на портфейлното изпълнение при българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза
P Patev, A Ganchev
Електронно списание Диалог , 134-148, 2010
2010
Фирмени инвестиции в човешкия капитал-тенденции и приоритети
A Ganchev, A Zahariev, G Zaharieva
Списание Народностопански архив , 21-41, 2009
2009
Фирмени инвестиции в човешкия капитал-управление на риска
A Ganchev, L Krustev, A Zahariev, Z Lubenov, G Zaharieva
Електронно списание Диалог , 105-121, 2009
2009
Фирмени инвестиции в човешкия капитал-тенденции и приоритети
A Ganchev, A Zahariev, G Zaharieva
Списание Народностопански архив , 21-41, 2009
2009
Фирмени Инвестиции В Човешкия Капитал-Управление На Риска
А Захариев, Г Захариева, З Любенов, Л Кръстев, А Ганчев
АИ" Ценов", 2009
2009
Моделиране кривата на spot лихвените про цен ти в българските условия
A Ganchev
Народностопански архив, 68-88, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20