Anton Nedyalkov, Антон Недялков
Anton Nedyalkov, Антон Недялков
Assoc. Prof. Dr., University of Ruse
Verified email at uni-ruse.bg - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите
А Недялков
Русе: Примакс, 2012
31*2012
Управление на операциите
Н Найденов, А Недялков
Русе : Авангард принт, 2009
112009
University as Prerequisite for Sustainable Regional Development in International Context
M Kirova, A Nedyalkov, M Pencheva, D Yordanova
Proceedings of the 18th International Scientific Conference Globalization …, 2018
82018
Aspects of Operations Management of Services
A Nedyalkov
Annals of "Eftimie Murgu" University of Resita, Fascicle II - Economic …, 2010
82010
The Impact of Information Society on Agriculture and Rural Areas Development
A Nedyalkov, V Borisova
Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe 25 …, 2004
8*2004
Investigation on Necessity of Management Information Systems in Agrocompanies Supplying Technical Services
A Nedyalkov, N Naydenov
Proceedings / IAMO ATB Workshop: Approaching Agricultural Technology and …, 2001
82001
Методика за измерване на качеството на услугите
А Недялков
Научни трудове от IX-та Международна научна конференция „Мениджмънт и …, 2011
7*2011
Интегриране на моделите за мениджмънт на индустриалните услуги чрез концепцията за сервизния триъгълник
Н Найденов, А Недялков
Машиностроене и електротехника, 26-30, 2009
72009
Internet Penetration in Agricultural Markets: The Pattern of Bulgaria and Ukraine
A Nedyalkov, V Borisova
How effective is the invisible hand: Agricultural and food markets in …, 2005
72005
Качеството - база за разработване на интегрирана стратегия в сектора на услугите
А Недялков
Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие, 91-116, 2012
52012
Изследване на качеството на бизнес-към-бизнес услуги
А Недялков, Л Велева
Научни трудове на Русенски университет 50 (5.1), 85-90, 2011
52011
Интегриране на системата за управление в организациите
А Недялков, А Петков, М Кирова, М Бонева
Русе: Примакс, ISBN 978-619-7242-34-8, 2018
42018
Методични аспекти при изследване на обслужването на клиенти
А Недялков
Научни трудове на Русенски университет 48 (5.1), 13-18, 2009
42009
Изследване изменението на числеността на персонала във фирми за производствени услуги
А Недялков, Н Найденов
Научни трудове на Русенски университет 46 (4), 12-17, 2007
42007
Анализ на софтуерния пазар в България (Аналiз ринку програмного забезпечення в Болгарiї)
А Недялков
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і …, 2004
42004
Емпиричен поглед върху релацията "качество на услугите - удовлетвореност на потребителите"
А Недялков, Л Велева
Мениджмънт на бизнес процеси, 288-322, 2012
3*2012
Подобряване на обслужването на потребителите чрез иновации
А Недялков
Изследване на цикличността на иновациите в икономическите системи, 111-129, 2011
32011
Изследване и усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт в малки и средни предприятия. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор”
А Недялков
Русенски университет, 2010
32010
Service Blueprints: Methodology for Development
A Nedyalkov
Journal of Entrepreneurship & Innovation, 31-40, 2010
32010
Изследване на информационни системи в малки фирми за производствени услуги
А Недялков
Научни трудове на НТС по машиностроене от VІ-та международна конференция …, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20