Борислав Беджев
Борислав Беджев
професор по Комуникационна и компютърна техника в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Потвърден имейл адрес: shu.bg
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция, Международна научна конференция на РУ „А
Б Беджев, С Йорданов
Кънчев”, Русе, 26-27.10, 2012
22012
Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства, Международна научна конференция на РУ „А
Б Беджев, С Йорданов
Кънчев”, Русе, 26-27.10, 2012
12012
Модифициран метод за синтез на сложни сигнали с малка стойност на отношението пикова–средна мощност с подобрена изчислителна ефективност
М Илиев, Б Беджев, С Василев
МОДИФИКАЦИИ НА БИНАРНИ ФАЗОВО МАНИПУЛИРАНИ СИГНАЛИ С ДЪЛЖИНА N= 1MOD4 И НЕСЪГЛАСУВАНИ ФИЛТРИ ЗА ТЯХНАТА ОБРАБОТКА
Б Беджев, П Янакиев
СИНТЕЗ НА ФАЗОВО МАНИПУЛИРАНИ СИГНАЛИ С ВИСОКА СТРУКТУРНА СЛОЖНОСТ С ДЪЛЖИНА N= pn-1
ЦС Цанков, БЙ Беджев, ПХ Янакиев
Корелационни свойства на сигнали, формирани от свиващ− мултиплексиращ генератор
Б Беджев, Ж Ташева, Б Стоянов, В Матеев
АЛГОРИТЪМ ЗА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИТЕ В РАДАР СЪС СИНТЕЗИРАНА АПЕРТУРА, ИЗПОЛЗВАЩ ЧИСЛОВО ПРЕОБРАЗУВАНИЕ НА МЕРСЕН
РА Богданов, БЙ Беджев, АП Милев
АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕЧЕТНАТА ПЕРИОДИЧНА КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ НА СИГНАЛИ
БЙ Беджев, ИО Николов, ПХ Янакиев
СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 108, 0
АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ТЕОРЕТИКО–ЧИСЛОВИТЕ СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
БЙ Беджев, ИО Николов, ПХ Янакиев
СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, 116, 0
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧЕСКИ ОРТОГОНАЛНИ КОДОВЕ
АП Милев, БЙ Беджев, РА Богданов
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–10