Krasimira Stamova
Krasimira Stamova
Потвърден имейл адрес: mu-varna.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
функции на медицинскаТа сесТра, насоЧени към ПовиШаване на ефекТивносТТа на гриЖиТе За хора с увреЖдания
А Георгиева, К Стамова, В Цветкова
варненски медицински форум, 89, 2013
22013
ЗнаЧение на ПациенТ-ориенТирания модел При ПредосТавяне на Здравни гриЖи
A Георгиева, К Стамова
варненски медицински форум, 85, 0
мнение на сТуденТиТе-медицински сесТри оТносно уБеЖденияТа и ценносТиТе, ЗалоЖени във философияТа на сесТринсТвоТо
А Георгиева, Н Нури, К Стамова
варненски медицински форум, 94, 0
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–3