Follow
Валя Арнаудова (Valya Arnaudova)
Валя Арнаудова (Valya Arnaudova)
гл. ас. д-р, ПУ "Паисий Хилендарски" (University of Plovdiv) Филиал - Смолян
Verified email at uni-plovdiv.bg - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A methodological approach for implementation of adaptive e-learning
V Arnaudova, T Terzieva, A Rahnev
CBU International Conference Proceedings 4, 910-917, 2016
162016
The odd Weibull-Topp-Leone-G power series family of distributions
M Vasileva, O Rahneva, A Malinova, V Arnaudova
International Journal of Differential Equations and Applications 20, 43-58, 2021
132021
Адаптивни системи за електронно обучение
А Рахнев, Т Терзиева, Е Ангелова, В Арнаудова
Национална научна конференция „Образование и наука–за личностно и обществено …, 0
7
Application of DisPeL for adaptivity and individualization in the training
T Terzieva, O Rahneva, V Arnaudova, A Karabov
Proceedings of the Scientific Conference Innovative Software Tools and …, 2017
62017
Адаптивно обучение и оценяване по компютърно счетоводство чрез електронната платформа DisPeL
В Арнаудова, Е Тодорова, Е Ангелова, А Рахнев
Сборник доклади от Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и …, 2016
62016
Investigations on Some New Cumulative Distributions via Cosine and Sine Functions. Applications
N Kyurkchiev, A Iliev, V Arnaudova, A Rahnev
International Journal of Differential Equations and Applications 20 (1), 75-88, 2021
52021
Technologies and tools for creating adaptive e-learning content
T Terzieva, V Arnaudova, A Rahnev, V Ivanova
Mathematics and Informatics 63 (4), 2020
42020
Методика на адаптивно електронно обучение, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор “по професионално направление: 1.3
В Арнаудова
Педагогика на обучението по..., ПУ „П. Хилендарски “, Пловдив, 2018
42018
Дидактически проблеми при реализиране на адаптивно електронно обучение, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Серия В
T Терзиева, Е Ангелова, В Арнаудова
Техника и технологии 14, 47-52, 0
4
Методически подходи за прилагане на адаптация в учебния процес чрез DisPeL
Т Терзиева, В Арнаудова, Е Ангелова
XII Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното …, 2019
32019
Adaptive learning and assessment in computer accounting through electronic platform DisPeL
V Arnaudova, E Todorova, E Angelova, A Rahnev
Scientific Conference „Innovative ICT in Business and Education: Future …, 2016
32016
Евг., Ангелова, & Арнаудова, В.(2017). Дидактически проблеми при реализиране на адаптивно електронно обучение
Т Терзиева
Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив. Серия В. Техника и …, 0
3
Адаптивно обучение чрез електронен учебник по JavaScript в средата DisPeL
Е Ангелова, О Рахнева, Т Терзиева, В Арнаудова
Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: тенденции …, 0
3
A Note on the New Kumaraswamy Alpha Power Inverted Exponential Family of cdf
E Angelova, V Arnaudova, T Terzieva, A Malinova
Neural, Parallel, and Scientific Computations 28 (1), 59-67, 2020
22020
EDUCATION ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN SCHOOL WITH DISTRIBUTED PLATFORM FOR ELECTRONIC LEARNING DISPEL
I Staribratov, E Angelova, V Arnaudova
KNOWLEDGE-International Journal 28 (3), 951-957, 2018
22018
ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ОБЗОРНИ ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В СРЕДАТА DISPEL
А Рахнев, Б Златанов, Е Ангелова, И Старибратов, В Арнаудова, ...
Сп. Математика и информатика, 156-167, 0
2
Methodological Approaches for Applying Adaptation in the Educational Process Through DisPel
T Terzieva, V Arnaudova, E Angelova
Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences …, 2019
12019
Didactic problems in implementation of adaptive e-learning
T Todorka, A Evgeniya, A Valia
Научни трудове на Съюза на учените–Пловдив. Серия В: Техника и технологии 14 …, 2017
12017
Учебен динамичен уеб сайт за неспециалисти
А Рахнев, М Стоева, В Арнаудова, Р Радев
Доклади на юбилейна международна конференция „Синергетика и рефлексия в …, 2010
12010
Електронно обучение по управление на проекти и участие в програми
И Старибратов, Е Ангелова, Т Терзиева, В Арнаудова
Втора национална научна конференция с международно участие “Човекът и …, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20