Следене
Валя Арнаудова (Valya Arnaudova)
Валя Арнаудова (Valya Arnaudova)
Други именаValia Arnaudova
гл. ас. д-р, ПУ "Паисий Хилендарски" (University of Plovdiv) Филиал - Смолян
Потвърден имейл адрес: uni-plovdiv.bg - Начална страница
Заглавие
Позовавания
Позовавания
Година
A methodological approach for implementation of adaptive e-learning
V Arnaudova, T Terzieva, A Rahnev
CBU International Conference Proceedings 4, 910-917, 2016
172016
The odd Weibull-Topp-Leone-G power series family of distributions
M Vasileva, O Rahneva, A Malinova, V Arnaudova
International Journal of Differential Equations and Applications 20, 43-58, 2021
152021
Investigations on a differential system with correction of Zernike–type radial polynomials. Simulations
E Angelova, V Arnaudova, T Terzieva, A Malinova
Proc. of the Int. Conf.” Informatics, Mathematics, Education and their …, 2022
132022
Lienard system with” correcting factors” of the type of interpolating polynomials of some basic functions
A Golev, V Arnaudova
International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics 16, 67-80, 0
10
Investigations on Some New Cumulative Distributions via Cosine and Sine Functions. Applications
N Kyurkchiev, A Iliev, V Arnaudova, A Rahnev
International Journal of Differential Equations and Applications 20 (1), 75-88, 2021
92021
Дидактически проблеми при реализиране на адаптивно електронно обучение
T Терзиева, Е Ангелова, В Арнаудова
Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Серия В. Техника и …, 2017
9*2017
Адаптивно обучение и оценяване по компютърно счетоводство чрез електронната платформа DisPeL
В Арнаудова, Е Тодорова, Е Ангелова, А Рахнев
Сборник доклади от Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и …, 2016
9*2016
Адаптивни системи за електронно обучение
А Рахнев, Т Терзиева, Е Ангелова, В Арнаудова
Национална научна конференция „Образование и наука–за личностно и обществено …, 0
7
Higher-kind Chebyshev polynomials and their applications to dynamic model studies
A Golev, V Arnaudova, S Filial
International Journal of Differential Equations and Applications 21, 101-108, 2022
62022
TECHNOLOGIES AND TOOLS FOR CREATING ADAPTIVE E-LEARNING CONTENT.
T Terzieva, V Arnaudova, A Rahnev, V Ivanova
Mathematics & Informatics 63 (4), 2020
62020
Application of DisPeL for adaptivity and individualization in the training
T Terzieva, O Rahneva, V Arnaudova, A Karabov
Proceedings of the Scientific Conference Innovative Software Tools and …, 2017
62017
A note on the new Kumaraswamy alpha power inverted exponential family of CDF
E Angelova, V Arnaudova, T Terzieva, A Malinova
Neural, Parallel, and Scientific Computations 28 (1), 59-67, 2020
52020
Методика на адаптивно електронно обучение, Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор “по професионално направление: 1.3
В Арнаудова
Педагогика на обучението по..., ПУ „П. Хилендарски “, Пловдив, 2018
52018
Методически подходи за прилагане на адаптация в учебния процес чрез DisPeL
Т Терзиева, В Арнаудова, Е Ангелова
XII Нац. конференция „Образованието и изследванията в информационното …, 2019
4*2019
Associated Gegenbauer polynomials. Applications
A Golev, V Arnaudova, S Filial
International Journal of Differential Equations and Applications 22, 19-28, 0
3
Адаптивно обучение чрез електронен учебник по JavaScript в средата DisPeL
Е Ангелова, О Рахнева, Т Терзиева, В Арнаудова
Научна конференция „Иновационни ИКТ в бизнеса и обучението: тенденции …, 0
3
ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК ПО ОБЗОРНИ ЛЕКЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В СРЕДАТА DISPEL
А Рахнев, Б Златанов, Е Ангелова, И Старибратов, В Арнаудова, ...
Сп. Математика и информатика, 156-167, 2019
22019
Education on human resources management in school with distributed platform for electronic learning dispel
I Staribratov, E Angelova, V Arnaudova
KNOWLEDGE-International Journal 28 (3), 951-957, 2018
22018
Dynamics of a generalized hypothetical Rayleigh–Duffing–like oscillator: investigations in the light of Melnikov’s approach, simulations (Web–Platform upgrade)
A Golev, V Arnaudova, S Filial
International Journal of Differential Equations and Applications, 2023
12023
Учебен динамичен уеб сайт за неспециалисти
А Рахнев, М Стоева, В Арнаудова, Р Радев
Доклади на юбилейна международна конференция „Синергетика и рефлексия в …, 2010
12010
Системата не може да изпълни операцията сега. Опитайте отново по-късно.
Статии 1–20