Follow
Vo Van Phong
Vo Van Phong
Institute of Business Research, University of Economics Ho Chi Minh City
Verified email at ueh.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Vai tṛ của quy mô đối với hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán Việt Nam
VX Vinh, VV Phong
Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 209, 56-69, 2019
22019
Hiệu ứng momentum, hiệu ứng đảo ngược ngắn hạn - Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam
VX Vinh, VV Phong
Tạp chí Kinh tế & Phát triển 264 (6), 43-54, 2019
12019
Xây dựng mô h́nh liên kết giảm thiểu rủi ro trong sản xuất của hộ chăn nuôi heo ở thành phố Cần Thơ
NQ Nghi, TQ Anh, NĐY Oanh, VV Phong
12013
Tác động của hội nhập đến tăng trưởng kinh tế
VX Vinh, VV Phong
Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 10-20, 2017
2017
Vai tṛ của thể chế trong mối quan hệ giữa hội nhập tài chính quốc tế, hội nhập thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế
VX Vinh, VV Phong
Tạp chí Phát triển kinh tế, 24-43, 2017
2017
Hiệu ứng quy mô trên thị trường chứng khoán Việt Nam
VX Vinh, VV Phong
Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, 19-26, 2016
2016
Liệu có tồn tại phần bù giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam?
VX Vinh, VV Phong
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh, 81-89, 2016
2016
Biến động thị trường và phần bù giá trị: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
VX Vinh, VV Phong
Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 23, 2016
2016
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI HEO THỊT Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ
VV Phong, NTN Yến, NQ Nghi
Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 32-37, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9